Thursday, November 14, 2013

Keynote Address by Mohnish Pabrai @ TiECON Southwest on November 9, 2013

Found via ValueWalk.