Friday, September 24, 2010

Hugh Hendry on BBC HARDtalk

Found via Pragmatic Capitalism.